Алба/Факультет

Захирлын зөвлөл

Захирлын зөвлөл нь МГТИС болон түүний өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдана. Захирлын зөвлөл нь сургуулийн дүрэмд заасан болон Удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх үүргийн хүрээнд сургалт, судалгаа болон захиргаа, санхүүтэй холбоотой хөгжлийн бүх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

Доктор Dorjderem, Ny.
Захирал

70232087
dorjderem@gmit.edu.mn
Проф. Battsengel , Ba.
Сургалт хариуцсан дэд захирал

70232089 (206)
battsengel@gmit.edu.mn
Проф. Karthe, Da.
Судалгаа хариуцсан дэд захирал

70232089 (int.115)
karthe@gmit.edu.mn
Urangoo, Tu.
Захирлын туслах

70232087 (int. 210)
urangoo@gmit.edu.mn