Төслүүд

МГТИС нь үндсэн гурван сэдвийн хүрээнд төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг. Үүнд: (I) ашигт малтмал, байгалийн нөөцийг боловсруулах, (II) сэргээгдэх болон уламжлалт бус эрчим хүч ба түүний үр ашиг, (III) үйлдвэрлэлийн шинэчлэлт ба үйлдвэрлэлийн процесс.