Шилэн данс

Шилэн данс fdhg jyh gjhg ky

  • Монгол улсын үндсэн хууль
  • Шилэн дансны тухай хууль
  • Төсвийн тухай хууль
  • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
  • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
  • Засгийн газрын 2014 оны 384 дүгээр тогтоол
  • БСШУ-ы сайдын хууль хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2015 оны 01 дүгээр тушаал
  • БСШУЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 01 дүгээр тушаал

 

Нэгдсэн сайт


МГТИС-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын мэдээ